Aviso legal

PROPIETAT DEL LLOC WEB I EL SEU CONTINGUT

EULÀLIA FARELL LOZANO (L’ESTUDI -YOGA-), amb NIF 47709519K, domiciliada al carrer Santa Elena, 2, 08340 Vilassar de Mar, informa els usuaris de les condicions d’accés i d’ús del lloc web www.lestudiyoga.com, del qual és titular.

L’accés a qualsevol pàgina web titularitat de L’ESTUDI YOGA i el seu ús comporten l’acceptació plena i sense reserves per l’usuari d’aquestes condicions generals d’accés i ús vigents en cada moment en què l’usuari hi accedeixi. Aquestes condicions generals, per tant, regulen l’accés i l’ús de les pàgines web que L’ESTUDI YOGA posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet.

Quan l’usuari accedeix a les pàgines web de L’ESTUDI YOGA confirma haver llegit aquest avís legal.

COPYRIGHT

Les pàgines web de L’ESTUDI YOGA es regeixen per les lleis espanyoles i estan protegides per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre tota la informació continguda a les pàgines web de L’ESTUDI YOGA, entre d’altres, disseny gràfic, dibuixos, logotips, imatges, índexs, textos, àudios, vídeos, programari, disseny i signes identificatius, així com els seus codis font, estructura de navegació, bases de dades i tots els elements continguts, són titularitat de L’ESTUDI YOGA, excepte els continguts que pertanyen a tercers als quals l’usuari pot accedir mitjançant hiperenllaços.

En cap cas el fet que els usuaris accedeixin a les pàgines web de L’ESTUDI YOGA, o les utilitzin, es pot considerar com a concessió de llicència d’ús o dret a cap actiu de L’ESTUDI YOGA o dels seus autors legítims i, per tant, no implica cessió, ni transmissió o qualsevol tipus de renúncia de drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

Correspon a L’ESTUDI YOGA l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels continguts de les seves pàgines web en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Queda prohibida qualsevol reproducció, còpia, distribució, transformació, publicació i qualsevol altra activitat que es pugui dur a terme amb la informació continguda a les pàgines web de L’ESTUDI YOGA, així com amb el seu disseny i la selecció i el model de presentació dels materials que incloguin, per a qualsevol finalitat i amb qualsevol mitjà utilitzat, sense l’autorització expressa de L’ESTUDI YOGA o de l’autor legítim.

La utilització no autoritzada de la informació continguda a les pàgines web de L’ESTUDI YOGA, la modificació o supressió de dades, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de L’ESTUDI YOGA donarà lloc a les responsabilitats establertes legalment.

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Els usuaris accedeixen a aquestes pàgines web sota el seu propi risc i, en accedir-hi, accepten utilitzar-les segons les lleis i els usos de trànsit. Per tant, hauran de respondre davant L’ESTUDI YOGA o altres empreses per qualsevol dany que pugui haver estat produït com a resultat d’un incompliment d’aquestes obligacions.

Tant l’accés a les pàgines web de L’ESTUDI YOGA com l’ús que es pugui fer de la informació que continguin són responsabilitat exclusiva dels usuaris. L’ESTUDI YOGA no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar de l’accés a aquesta informació o del seu ús.

L’ESTUDI YOGA no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni de qualsevol dany o perjudici que es pugui causar al sistema informàtic de l’usuari i/o als fitxers o documents que hi hagi emmagatzemats com a conseqüència de l’accés a les pàgines web de L’ESTUDI YOGA o de l’ús d’informació o d’aplicacions que continguin.

L’ESTUDI YOGA no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió d’enllaços o els continguts dels enllaços de tercers a què es fa referència als seus llocs web o que terceres parts hagin inclòs als hiperenllaços. L’establiment de l’hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre L’ESTUDI YOGA i el propietari de la pàgina web en què s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació dels seus continguts o dels serveis que s’hi ofereixin. Així mateix, L’ESTUDI YOGA no garanteix l’absència de virus o d’altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, els documents o els fitxers de l’usuari, i exclou qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari derivats de l’accés a aquests enllaços de tercers.

FORMAT I CANVIS EN L’AVÍS LEGAL

L’ESTUDI YOGA no garanteix la idoneïtat, la fiabilitat, la disponibilitat, l’oportunitat o l’exactitud de la informació o dels serveis continguts en les seves pàgines web, que es podran actualitzar, modificar o eliminar sense avís previ, respectant, en qualsevol cas, les previsions legals d’informació.

L’ESTUDI YOGA es reserva, sense necessitat d’avís previ i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l’accés a les seves pàgines web i a efectuar les modificacions que consideri oportunes de les pàgines, dels serveis o de les informacions ofertes, de la seva presentació o localització, i de les condicions generals d’accés i ús.

PROTECCIÓ DE DADES

L’ESTUDI YOGA, com a titular del seu lloc web, informa els usuaris que no recull dades personals dels usuaris.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Totes les qüestions relatives a les pàgines web de L’ESTUDI YOGA es regeixen per la legislació espanyola. L’ESTUDI YOGA i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Tota la informació que es rebi a les pàgines web de L’ESTUDI YOGA es considerarà cedida a L’ESTUDI YOGA a títol gratuït.

Per a qualsevol reclamació, consulta o suggeriment, els usuaris es poden posar en contacte amb L’ESTUDI YOGA a través de la pàgina web www.lestudiyoga.com/contacte/.